Ouderportaal >
Groep 5/6 
 

Leerkrachten voor de groep 

Maandag en woensdag: Simone Ploeg
Dinsdag, donderdag en vrijdag: Margitte Rademaker
Voor gymnastiek hebben wij meester Tobias op dinsdag. 


Taal & spelling
We werken met de methode Taalactief. 

Taal: omdat de leerlijnen taal verkennen, woordenschat, spreken en luisteren en schrijven. De kinderen werken met een bronnenboek, werkschrift en digibordsoftware. 


Spelling:  iedere dag is er aandacht voor spelling, zowel met de methode als los aangeboden. 

Rekenen
We gebruiken de methode Wereld in Getallen. Een standaard rekenles duurt 60 minuten en heeft altijd dezelfde lesopbouw:
- Iedere les begint met instructie. Daarbij krijgen de kinderen uitleg over 1 nieuw rekenonderwerp.  
- De kinderen die het na de instructie nog niet helemaal begrijpen, krijgen extra uitleg. 
- Weektaak: Na de instructie gaat iedereen zelfstandig werken aan de weektaak. Hierbij plannen ze zelf de tijd in, zodat ze aan het
  einde van de week alle opgaven van die week hebben gemaakt. Deze weektaak wordt aangeboden op 3 niveaus: minimum, basis
  en plus. Kinderen kunnen makkelijk doorwerken en overstappen op het volgende niveau. Zo halen we het beste uit ieder kind. 


Lezen
Op school besteden we veel tijd aan lezen. Iedere dag lezen wij in ons leesboek. Het is belangrijk dat er thuis ook (voor)gelezen wordt. Dagelijks een aantal minuten lezen is leuk en ook leerzaam. De kinderen hebben een leesboek op niveau in hun la.

Begrijpend lezen:  Voor begrijpend lezen maken wij gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Deze methode maakt gebruik van
actuele thema's. Naast een klassikale instructie les per week zijn er in diezelfde week ook 2 digitale lessen die uw kind maakt. De methode besteedt veel aandacht aan leerdoelen die te maken hebben met het interpreteren van de tekst.

Schrijven  
Handschriftontwikkeling: we werken met de methode Pennenstreken. We besteden aandacht aan het onderhoud van het verbonden schrift. De leerlingen schrijven met een vulpen of balpen in dit schrift. 


Wereldoriënterende vakken 
Verkeer: We werken met de verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland. De kinderen krijgen een mapje waarin de werkboekjes verzameld worden. In elk werkboekje wordt een thema behandeld over het verkeer. Met leuke en leerzame opdrachten, leren de kinderen over dagelijkse situaties in het verkeer. Na elk boekje volgt een toets. Hier hoeven de kinderen niet voor te leren. 

Handvaardigheid / Tekenen
Regelmatig wordt er een opdracht gemaakt waar de kinderen creatief mee aan de slag kunnen. Er worden verschillende materialen aangeboden waarmee de kinderen experimenteren. 


Muziek
Regelmatig klinkt er muziek in de klas. Dit is niet altijd zelf zingen, maar vooral ook luisteren naar en kennismaken met verschillende stromingen. 

Levensbeschouwing
Met de methode Trefwoord vertellen wij verhalen aan de kinderen. Wij proberen een koppeling te maken met hun belevingswereld. 


Bewegingsonderwijs
De kinderen hebben gym op dinsdagmiddag.


Sociaal-emotionele ontwikkeling
Wij gebruiken lessen uit de Kanjertraining voor het vormen van deze ontwikkeling, waar nodig. 

Huiswerk
Incidenteel zal er huiswerk komen voor de leerlingen.

Klassendienst
Ook bij ons in de groep zorgen we samen voor een opgeruimde omgeving. Dat houdt in dat er wekelijks 2 leerlingen klassendienst verzorgen. In dat geval is het kind iets later uit school. 


Overige ditjes en datjes

  • Chromebooks gebruiken we alleen ter ondersteuning aan bepaalde vakken.

  • Telefoons zijn niet zichtbaar in de klas aanwezig

  • Voor de kleine en grote pauze graag eten en drinken meegeven

  • Schoolmelk is te verkrijgen via de ouderraad van onze school

  • Wij dragen binnenschoenen in de school

  • Telefoneren door leerlingen kan via de schooltelefoon of in overleg met een eigen mobiel

  • Trakteren in de klas is altijd leuk, maar maak het niet te gek. De leerlingen van de bovenbouw mogen langs de groepen van de bovenbouw

Klassenouders 
De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Indien er zaken zijn die u dwars zitten, blijf daar niet mee lopen maar spreek me aan. Samen kunnen we heel veel meer dan alleen.