Ouderportaal >

Ouders worden als waardevolle partners in het onderwijs gezien. Ze zijn op verschillende manieren betrokken. Dit kan incidenteel gebeuren maar ook in vaste geledingen zoals MR en OR. 

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Om daar aan een bijdrage te leveren,heeft de MR een aantal algemene bevoegdheden (waaronder Recht op overleg, Initiatiefrecht en Recht op informatie) en een aantal bijzondere bevoegdheden (instemmingsrecht en adviesrecht).

Ouders kunnen de MR-leden persoonlijk aanspreken als zij zaken hebben die zij in de MR willen inbrengen of mailen aan mr@cbsoudzandbergen.nl 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding van 3 ouders en een personeelsgeleding van 3 leerkrachten.

 

Ouderraad
De werkzaamheden van de Ouderraad dragen bij aan het optimaal functioneren van het onderwijs. Tot de taak van de Ouderraad behoort het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, schoolreis, schoolfotograaf, zomerfeest etc. De Ouderraad bestaat uit ouders en teamleden. Voor elke groep is een ouderraadslid als contactpersoon (klassenouder).